Nasza oferta obejmuje:

Projekty techniczne konstrukcji

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekty te stanowią integralną część wielobranżowego projektu budowlanego.

Projekty wykonawcze konstrukcji

Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawione w detalach rysunkowych, rysunkach szalunkowych, rysunkach zbrojeniowych oraz zawierający zestawienia stali zbrojeniowej i stali profilowej. Projekty te służą do bezpośredniej realizacji konstrukcji budynku

Projekty przetargowe konstrukcji

Podstawowe rysunki szalunkowe konstrukcji i zestawienia materiałowe służące oszacowaniu kosztów przyszłej inwestycji.

Projekty warsztatowe konstrukcji

Szczegółowe rysunki elementów konstrukcji w celu wykonania ich w zakładzie prefabrykacji a następnie montażu ich na placu budowy.

Projekty nadbudowy, przebudowy,
rozbudowy konstrukcji
istniejących obiektów

Analiza wpływu projektowanych zmian na konstrukcję całego budynku i zawierające optymalne rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do nośności istniejących elementów budynku.

Projekty wzmocnień
istniejących konstrukcji

Opracowywane w sytuacjach zmiany sposobu użytkowania budynku i zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne pozwalające w sposób bezpieczny na przeniesienie zwiększonych obciążeń

Optymalizacje projektów konstrukcji

Rozwiązania zamienne w stosunku do pierwotnego projektu konstrukcji zmniejszające koszty budowy. Dzięki optymalizacji konstrukcji zmniejszamy ilość stali zbrojeniowej i profilowej, gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz optymalizujemy technologię wykonania przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przepisów normowych i zachowaniu bezpieczeństwa budynku.

Weryfikacje projektów konstrukcji

Sprawdzenie wykonanego projektu pod kątem jego zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji i zachowania stanów granicznych nośności i użytkowalności.

Projekty rozbiórek konstrukcji

Dobór technologii rozbiórki obiektu, etapowanie poszczególnych prac i opis robót zabezpieczających w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i budynku podczas prowadzonych robót.

Ekspertyzy i opinie techniczne

Sporządzane w celu stwierdzenia stanu technicznego istniejących budynków na podstawie wizji lokalnej, dokładnej inwentaryzacji uszkodzeń, badań materiałów oraz złożonej analizy obliczeniowej.

Doradztwo techniczne

Podczas spotkania i rozmowy dobierzemy najlepsze rozwiązania projektowe pod kątem technicznym i cenowym.

Prowadzenie nadzorów autorskich

Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych na budowach w celu bieżącego wsparcia kierownictwa budowy podczas realizacji obiektu.

Kosztorysy budowlane inwestorskie

Szczegółowe zestawienie prac i materiałów oraz kalkulacje kosztów na podstawie aktualnie obowiązujących cen jednostkowych.
Gotowy projekt konstrukcji budowlanej

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji:

  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,

  • budynków użyteczności publicznej,

  • budynków biurowych i hotelowych,

  • budynków przemysłowych i magazynowych,

  • budynków zabytkowych.

Nasze projekty są wykonywane przy użyciu licencjonowanych programów:

  • Autodesk Robot Structural Professional (modelowanie i analizy budynków 3D),

  • PRO SOFT: ABC płyta i tarcza (analizy płyt stropowych i układów tarczowych),

  • Soldis Projektant (analizy prostych układów konstrukcyjnych),

  • Autodesk AutoCAD i GstarCAD (wykonywanie rysunków szalunkowych konstrukcji),

  • AutoCAD Structural Detailing (wykonywanie szczegółowych rysunków konstrukcji).
Projekt konstrukcji budowlanej 3D